slid

Jak rozpocząć prace budowlane

 

Budowê domu najlepiej rozpocz¹æ od kupna dzia³ki (je¿eli jej nie posiadamy). Nale¿y zapoznaæ

siê z aktualnymi cenami, zrobiæ kosztorys aby nie okaza³o siê ¿e dysponujemy zbyt niskimi

funduszami.

 

 

Materia³ budowlany

 

Je¿eli chodzi o materia³y budowlane to dzisiaj jest bardzo szeroki wybór. Pocz¹wszy od cegie³, pustaków a skoñczywszy na tynkach. Jest wiele sklepów, sk³adów budowlanych gdzie zawsze wybierzemy

odpowiednie materia³y dla siebie.

Narzêdzia budowlane

Miarki, m³otki, pêdzle, poziomice, wkrêtarki

wiertarki, maszyny do ciêcia p³yt, p³ytek ceramicznych, o³ówki, specjalna odzie¿ robocza,

rêkawice, okulary.
Maszyny budowlane np. koparki.

Remontujemy

Przygotowanie pod³o¿a pod remont, wycena kosztów zwi¹zana z planowanym remontem domu, mieszkania Czasmi remonty ze wzgêdu na z³y stan

aktualnego pomieszenia mo¿e okazaæ siê bardzo kosztowny.

Ciekawostki o budownictwie

Wszystko co zwi¹zane z budownictwem.

czytaj wiêcej...